Đăng ký đối tác

Hoàn thành biểu mẫu dưới đây để trở thành đối tác cung cấp dịch vụ trên ứng dụng Thuê là mê.

Lưu ý, sau khi Chủ xe được chấp thuận bạn mới được phép đăng xe lên hệ thống (Có thông báo qua Email).